عکس  شیرینی کشمشی

شیرینی کشمشی

۲۶ اسفند ۰۰می توانید هشت ساعت در روز را تمرین شوت کردن بکنید اما اگر تکنیک شوت کردن شما اشتباه باشد، در نهایت در شوت کردن اشتباه عالی می شوید!
“مایکل جردن”


...
نظرات