عکس #بامیه خانگی
خانم صفاران
۲۸۵
۲.۲k

#بامیه خانگی

۲۰ فروردین ۰۲
#ماه_رمضان#رمضان_الکریم
#بامیه
#بامیه_خانگی#دسر
#شیرینی_ماه_رمضان
#سحری#افطاری
🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️🧚‍♂️
#روزی چهارشمع درخانه ای تاریک روشن بودند
اولین آنها که ایمان بود گفت:
دراین دور و زمانه مردم دیگر چندان ایمان ندارند و با گفتن این جمله خاموش شد.

شمع دومی که بخشش بود،گفت:دراین زمانه مردم دیگر به هـــم کمک نمی کنند و بخشش ازیاد مردم رفته و او هم خاموش شد.

شمع سوم که زندگی بود،گفت:
مردم ،دیگر به زندگی هم ایمان ندارند و با گفتن آن خاموش شد.درهمین هنگام پسرکی وارد اتاق شد و شمع چهارم رابرداشت و سه شمع دیگر را روشن کرد.

سه شمع دیگر از چهارمین شمع پرسیدند تو چه هستی؟
گفت:من امیدم.وقتی انسانها همه درهارابه روی خود بسته می بینند من تمام چراغهای راهشان را روشن می کنم تا به راه زندگی خودادامه دهند.

#آرزو دارم ،خداوند هرگز از تو چشم بر ندارد،و شعله شمع امیدت همواره روشن بماند.🙏🌹🌹🌹🌹🌹🕯🕯🕯🕯
...
نظرات