عکس روزمرگی_خوشمزگی

روزمرگی_خوشمزگی

۳ هفته پیش
🏠خوشبختی خانه ، در خدا پرستی است.
❤️ عزت خانه ، در دوستی است.
🏠 ثروت خانه ، در شادی است.
❤️ زیبایی خانه ، در پاکیزگی است.
🏠 پاکی خانه ، در تقوا است.
❤️ نیاز خانه ، در معنویات است.
🏠 استحکام خانه ، در تربیت است.
❤️گرمی خانه ، در محبت است.
🏠 صفای خانه ، درمحبت است.
❤️پیشرفت خانه ، در قناعت است.
🏠لذت خانه ، در سازگاری است.
❤️سعادت خانه ، در امنیت است.
🏠روشنایی خانه ، در آرامش است.
❤️رفاه خانه ، در حرمت و تفاهم است.
🏠ارزش خانه ، در اعتماد و اطمینان است.
❤️سلامتی خانه ، در نظافت و پاکیزگی است.
🏠صفت خانه ، در انصاف و گذشت است.
❤️شرافت خانه ،  در لقمه حلال است.
🏠زینت خانه ، در ساده بودن است.
❤️آسایش خانه ، در انجام وظیفه است

‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌
...