عکس پیتزای پپرونی.
وقتی همسری خونه نیست حوصله ی ناهار خوردن هم نداری. ناهار و گذاشتم واسه شام. پیتزا زدیم به رگ!

پیتزای پپرونی. وقتی همسری خونه نیست حوصله ی ناهار خوردن هم نداری. ناهار و گذاشتم واسه شام. پیتزا زدیم به رگ!

۲۴ فروردین ۹۵
نظرات