عکس شیرینی نان برنجی

شیرینی نان برنجی

۱۵ فروردین ۹۸
رابطه تان را با خدا عالی کنید

خدا فقط در غم و ناله هایمان نباشد...
خدا فقط در روزهای فقر و نداری نباشد...
خدا فقط موقع کنکور و وقت وام گرفتن نباشد...

خدا را در شادی و سرورمان ببینیم...
خدا را در لحظه لحظه هایمان
شریک کنیم...

خدا ترسناک نیست...
خدا عشق است و نور و آرامش...

وقتی در هر عملی،
در هر حال اندیشه ای،
در هر فعلی خدا حضور داشته باشد
با کل هستی هماهنگ می شویم...
آنوقت چنان قدرتی پیدا خواهیم کرد که وصف ناپذیر است...

خدا نور است،
از نور بیرون نرویم که تاریکی را
خواهیم دید...

🌹
سلام عزیزان. سال جدید پرخیرو وپربرکت و پرروزی و پر از موفقیت و سلامتی ان شاءالله.
این شیرینی های خوشمزه را طبق دستور شایلی عزیز درست کردم.
https://sarashpazpapion.com/picture/83cd6711d048e1babcd9923d4a12f1b8
...
نظرات