عکس بامیه بازاری

بامیه بازاری

۲۷ فروردین ۰۱
#ویژه_رمضان
سلام گلاا روفقا خوشگلا
بامیه با لینک دستور بامیه بازاری زیر پست های قبلی بامیه کامل نکات گفتم لینک پست و لینک دستور میزارم😍🤌

لینک دستور بامیه
https://sarashpazpapion.com/recipe/d0c65a91eb001df2179afd90b20eb3c8

لینک بامیه با نکات

https://sarashpazpapion.com/picture/5057cac456e2b8038f10d0bd0f06a796
...