عکس نان فطیر
آشپز بانو
۰
۱.۴k

نان فطیر

۲۰ اردیبهشت ۰۲
فطیر سنتی آذربایجان

لینک ویدئو قسمت اول
https://sarashpazpapion.com/video/e51f04c8203a25f8d832c6ea89df7eb8

لینک ویدئو قسمت دوم
https://sarashpazpapion.com/video/1eab1d78a3145c38937fda7d35816e8e
...