عکس ماش پلو

ماش پلو

۷ آذر ۰۲
#قرارگروهی-دوستانه
❤️آشپزی به وقت عشق ❤️

آدمهای مهربان…💗
از سر احتیاجشان نیست که مهربانند!
آنها دنیا را کوچکتر از آن می بینند که بدی کنند.

آدمهای مهربان…💗
خود انتخاب کرده اند که نبینند، نشنوند و به روی خود نیاورند

نه اینکه نفهمند….!!✨
هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست.
سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید …
...
نظرات