عکس خورش فسنجان با هویج
sanaz
۲۲
۴۳۵

خورش فسنجان با هویج

۱۸ دی ۹۵
آدمهای مهربان
از سراحتیاج شان مهربان نیستند
آنها دنیاراکوچکتراز
آن میبینندکه بدی کنند
آدمهای مهربان
خودانتخاب کرده اندکه بدی را نبینند
مهربان باشیم????????
...
نظرات