عکس خورش قیمه
delsaa
۲۰
۴۲۶

خورش قیمه

۲۹ شهریور ۹۷
#پلوزعفرانی
#خورشت قیمه
#سالادفصل
جاتونوخالی خیلی خوشمزه بود
...