عکس جوجه ترش+زعفرانی
منیژه
۸۰
۲.۹k

جوجه ترش+زعفرانی

۲ هفته پیش
فوايد آية الکرسي:

خواندن آن هنگام خروج از منزل، هفتاد هزار فرشته نگهبان شما ميشوند......

هنگام ورود به منزل، قحطي و فقرهرگز به منزلتان نمي آيد......

خواندن بعد از وضو،شخصيت شما را70درجه بلند مرتبه تر مي سازد......

خواندن قبل ازاستراحت، فرشته هاتمام شب رامحافظتان خواهندبود......

خواندن بعد ازنمازواجب، فاصله شما تابهشت فقط مرگ است.....


پخش اين پيام زيباصدقه جاريه است .....

─┅─═इई 🍁🍂🍁ईइ═─┅─
...
نظرات