عکس خورش قیمه

خورش قیمه

۱۱ بهمن ۰۲
#تشکر از نگاه مهربونتون
...