عکس Cake
چ بدونم:|
۶۰۰
۹۵۶

Cake

۱۷ دی ۹۹
🕊از شیخ بهایی پرسیدند:
"سخت می گذرد"
چه باید کرد؟

🕊گفت: خودت که می گویی
سخت "می گذرد"
سخت که "نمی ماند"

🕊پس خدارا شکر که "می گذرد" و "نمی ماند"

🕊امروزت خوب یا بد "گذشت"
و فردا روز دیگری است...

🕊قدری شادی با خود به خانه ببر...
راه خانه ات را که یاد گرفت،
فردا با پای خودش می آید...
...
نظرات